Meny

Grå starr (katarakt)

Sjukdom

Grå starr, eller katarakt, innebär att ögats lins grumlas. Synförmågan försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig.

Sjukdomen är vanligare vid hög ålder, men kan finnas hos individer i alla åldrar.

Skydda ögonen

Använd solglasögon för att skydda ögonen mot solens strålar.

Linsgrumlingar förekommer hos hälften av alla personer mellan 65 och 75 år och hos 80 procent av alla över 75 år. Uttrycket grå starr brukar användas då linsgrumlingarna orsakar någon form av synförsämring.

Orsakerna inte kända

Orsakerna till varför grå starr uppträder när vi blir äldre är inte helt kända. Vid vissa sjukdomar, som till exempel diabetes, Normal syn.Grumlig lins. är grå starr vanligare än hos genomsnittsbefolkningen. Grå starr kan också orsakas av långvarig kortisonbehandling med ögondroppar eller tabletter.

Andra orsaker till linsgrumling är skador på ögat eller att ögonen har utsatts för mycket solljus. Rökning kan också orsaka grå starr. Det kan finnas ärftliga orsaker till sjukdomen, men det är ovanligt och gäller framför allt unga människor.

Symtom

Oftast kommer symtomen smygande och med stigande ålder. De vanligaste symtomen är:

  • synen upplevs som disig och dimmig,
  • färger blir svagare och upplevs ofta mer gulbruna,
  • bländningsbesvär,
  • känslighet för starka ljus,
  • svårighet att se i mörker,
  • konturer blir svagare eller upplevs som dubbla.

Framtiden

Intensiv forskning pågår kring grå starr, bland annat för att hitta förklaringar till att sjukdomen uppstår. Vi på S:t Eriks Ögonsjukhus bidrar mycket till forskningen genom flera olika projekt.

Undersökning

För att vi ska kunna ställa diagnos vid grå starr genomför vi olika undersökningar.

Vi mäter synskärpa och ögontryck liksom styrkan på dina glasögon. Inför en eventuell operation gör vi en så kallad biometri, vilket innebär att vi mäter ögats optiska förhållanden, bland annat ögats längd och hornhinnans ljusbrytande förmåga. Med hjälp av denna information räknar vi ut vilken styrka du behöver ha på din nya lins.

Efter detta undersöker vi dina ögon med ett mikroskop. Vi kan då bedöma graden av grå starr och om det finns några andra förändringar eller sjukdomar som påverkar synen eller kan påverka resultatet av operationen. Efter bedömning av hur mycket försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv, tar du och läkaren beslutet om en operation ska genomföras.

Många behöver inte opereras

Diagnosen grå starr innebär inte per automatik att du måste opereras. Eftersom sjukdomen ofta utvecklas långsamt bedömer läkaren och du gemensamt hur försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv och om det är dags för operation.

Behandling

Grå starr behandlas med operation. Då tar vi med hjälp av ultraljud bort den grumliga linsen och ersätter den med en konstgjord lins.

De allra flesta gråstarrsoperationer görs med lokalbedövning. Om du känner oro eller är rädd inför operationen kan du få lugnande läkemedel. Operationen kan även, i undantagsfall, göras under narkos, till exempel om du på grund av annan sjukdom har svårt att ligga still. Gråstarrsoperationer är så kallad dagkirurgi, vilket innebär att du kan åka hem samma dag som du blir opererad.

Före operationen får du pupillvidgande droppar. Under operationen ligger du i en stol liknande sådan som används hos tandläkare. Lokalbedövningen sker med hjälp av droppar på ögat. Innan operationen påbörjas sköljer vi ögat och tvättar huden runt ögat noga. Vi lägger en tunn, steril duk över ditt ansikte och en liten hållare sätts kring dina ögonlock för att förhindra att du blinkar.

Ultraljud

Gråstarrsoperationer görs med ultraljudsteknik. Operationen sker med hjälp av ett operationsmikroskop.

Linsen som sitter bakom pupillen omges av en mycket tunn hinna, den så kallade kapselsäcken. Läkaren lägger ett litet snitt, cirka två till tre millimeter, i hornhinnans kant. Din egen lins sönderdelas med ett ultraljudsinstrument och sugs därefter bort. Sedan sätter läkaren in den vikbara, konstgjorda linsen i den rengjorda kapselsäcken. Under operationen spolas hela tiden vätska i och på ditt öga. Snittet behöver oftast inte sys.

Operationen tar vanligen ungefär 10-15 minuter, men med förberedelser och efterarbete kan du vara i operationssalen i en halvtimme eller mer. I vissa fall kan ingreppet vara mer komplicerat och ta längre tid.

Omedelbart efter operationen är synen suddig på grund av det starka mikroskopljuset, bedövningen och den stora vidgade pupillen. Du kan också vara ljuskänslig och lätt bli bländad.

Efter operation

Det är normalt att ögat känns irriterat och att det rinner blodblandade tårar efter operationen. Det är vanligt att det skaver i ögat de första veckorna. Ögat kan också vara rött och lite ömt. Under de första dygnen är det normalt att du upplever ett rosa skimmer för ögat. Synen är ibland disig och färgerna annorlunda och ofta lite blåare än före ingreppet. Viss ljuskänslighet kan förekomma. En del upplever en direkt synförbättring efter ingreppet medan andra får vänta några dagar eller veckor innan de ser bättre.

Det är inte ovanligt att det finns andra sjukliga förändringar i ögat förutom den grå starren. Dessa förändringar är inte alltid möjliga att upptäcka före operationen. Synförbättringen blir i sådana fall inte så stor som förväntat.

Du kan leva som vanligt efter operationen. Undvik att trycka på eller gnugga dig i ögat de första veckorna. Ögat tar inte skada av läsning och tv-tittande. Du bör dock vänta några dagar med att använda smink och dessutom undvika bad ett par veckor. Duscha går bra. Eventuellt behov av sjukskrivning avgörs genom samtal med läkaren.

Ögondroppar

De närmaste veckorna efter operation ska du droppbehandla det opererade ögat för att förhindra inflammation. Om du behöver hjälp med att ta dropparna efter hemkomst är det bra om du har förberett det genom att till exempel ha talat med någon anhörig eller med distriktssköterskan på vårdcentralen.

Om du tar droppar mot glaukom (grön starr) ska du fortsätta att göra det som vanligt i samband med operationen om du inte får något annat besked.

Kontroller

Behovet av kontroller är individuellt. I de flesta fall undersöker vi ditt öga cirka en till fyra veckor efter operationen. Tiden för detta besök får du innan du går hem på operationsdagen. Om du behöver fortsatta läkarkontroller sker dessa vanligtvis hos den läkare som remitterade dig till oss.

Glasögon

Efter operationen passar oftast inte dina gamla glasögon. I de flesta fall behöver du någon form av glasögon som komplement till den inopererade linsen. Dessa kan provas ut hos optiker en till två månader efter operationen. Vissa patienter klarar sig med att köpa ett par enkla, färdiga läsglasögon.

Yngre personer som före operationen har kunnat ackommodera, det vill säga ställa om mellan avståndsseende och närseende, förlorar den förmågan och måste skaffa sig läsglasögon.

Det finns speciallinser som kan minska behovet av glasögon. Läs mer om detta här.

Risker med operationen

Inga operationer är riskfria, men komplikationer i samband med gråstarrsoperationer är ovanliga och behöver inte ge bestående synnedsättning.

En skada på den tunna linskapseln kan inträffa, med förlängd operationstid och ytterligare operation som följd. De trådar som utgör linskapselns upphängning kan vara sköra, vilket försvårar operationen. I enstaka fall är det bättre att avstå från att sätta in en konstgjord lins. Oftast kan vi göra detta senare vid en ny operation.

Allvarliga komplikationer som kan försämra synen kan inträffa men är mycket ovanliga, risken är mindre än en procent.

En bakteriell infektion inuti det nyopererade ögat är en allvarlig komplikation men är extremt sällsynt. Risken att drabbas av infektion inuti ögat är mindre än en på 5 000 operationer.

Ögat kan vara både rött och svullet efter operationen, men det brukar gå över efter ett par dagar. Blir ögat rött igen efter att det först har bleknat, eller om du får värk och/eller försämrad syn ska du omedelbart ta kontakt med din ögonläkare.

Efterstarr

Den egna linsens tunna kapsel lämnas kvar i ögat vid operationen. Efter en tid, det kan röra sig om månader eller år, kan grumlingar på denna linskapsel uppstå. I dessa fall blir synen åter gradvis försämrad. Denna så kallade efterstarr är vanlig och cirka tio procent av alla som opereras får det. Efterstarr kan behandlas, helt smärtfritt, med laser på mottagningen.

Speciallinser

Du kan själv betala för att sätta in speciallinser efter en gråstarrsoperation. Du får mer information om speciallinser av läkaren vid förundersökningen.

Multifokala linser

För en del patienter kan det passa med en så kallad multifokal lins. En sådan lins kan minska behovet av glasögon på både långt och nära håll. Multifokala linser bör sättas in i båda ögonen för att ge bästa effekt.

Om du har andra ögonsjukdomar än grå starr, exempelvis förändringar på gula fläcken, ögonbottenförändringar till följd av diabetes eller glaukom rekommenderar vi inte multifokala linser.

Multifokala linser bekostas inte av landstinget, utan du får betala dem själv.

Linser mot astigmatism

Om du före operationen har burit glasögon mot astigmatism, kan detta brytningsfel minskas med en speciallins.

En sådan speciallins bekostas inte av landstinget, utan du får betala den själv.

Faktagranskad av överläkare Per Montan

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.